(Instrument) Mechanic

Karmyogi Ankushrao Tope Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Unit No.2 (Sagar) Tirthpuri, Ghansawangi, Maharashtra

Bagas Boiling Machine fitter

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Bagas Boiling Machine fitter B Grad...

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Boiling House Fitter - A

Gangamai Industries and Constructions Ltd., Shevgaon, Maharashtra

Boiling House Fitter - B

Gangamai Industries and Constructions Ltd., Shevgaon, Maharashtra

Boiling House Fitter -A Grade

Hutatma Kisan Ahir S.S.K. Ltd. ,Maharashtra - South

Boiling House Fitter -B Grade

Hutatma Kisan Ahir S.S.K. Ltd. ,Maharashtra - South

Boiling House Fitter A Grade

Shri Vridheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pathardi, Maharashtra

Boiling House Fitter A Grade

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Boiling House Fitter B Grade

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Centrifugal A Grade Fitter

Prasad Sugar and Allied Agro Products Ltd., Vambori, Maharashtra

Centrifugal Fitter - A Grade

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Centrifugal Fitter - B Grade

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Centrifugal Fitter -A

Gangamai Industries and Constructions Ltd., Shevgaon, Maharashtra